Skip to main content

Giấy chứng nhận về Google Ads trên mạng Tìm kiếm

Congratulations!

Google công nhận bạn nắm bắt được kiến thức nền tảng để tạo và tuỳ chỉnh các chiến dịch có hiệu quả cao trong Mạng Tìm kiếm của Google.

  • Completion ID: 86419846
  • Expires: April 11, 2023