Skip to main content

Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads

Congratulations!

Google công nhận bạn đã nắm vững các kiến thức nền tảng để phát triển và tối ưu hóa các chiến dịch hiển thị của Google.

  • Completion ID: 102249894
  • Expires: January 6, 2023