Đặt giá thầu phù hợp là một quy trình phức tạp nhưng cần thiết. Tìm hiểu về các chiến lược đặt giá thầu tự động của Google, bao gồm cả Đặt giá thầu thông minh, để đạt được các mục tiêu tiếp thị của bạn một cách hiệu quả hơn.