Skip to main content
Ho Van Khanh

Ho Van Khanh

HVK Company

Achievement

 • Google Ads Căn bản

  • Expired: Jul 18, 2018

Certificates

 • Google Ads Video Certification

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Google Ads Display Certification

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Digital Sales Certification

  • Expired: Dec 31, 2020
 • Google Ads Mobile Certification

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Chứng nhận Quảng cáo video trên Google Ads

  • Expired: Jul 18, 2018
 • Google Analytics Individual Qualification

  • Expired: Jan 11, 2019
 • Chứng nhận Tìm kiếm Google Ads

  • Expired: Jul 18, 2018
 • Chứng nhận hiển thị Google Ads

  • Expired: Jul 18, 2018
 • Chứng nhận Google Ads trên thiết bị di động

  • Expired: Jul 18, 2018

More Awards

 • Google Ads Video

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Google Ads Display

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Google Ads Mobile

  • Expired: Dec 31, 2019
 • Google Ads Fundamentals

  • Expired: Dec 31, 2019