Tiếp tục đến nội dung chính
Google
Taisiia BERG

Taisiia BERG

Berg Digital CH (Baltic IT Solutions OÜ)

Achievement

 • Основы Google Рекламы

  • Đã hết hạn: 7 Thg 3, 2020
 • Google Ads Fundamentals

  • Đã hết hạn: 13 Thg 11, 2018

Certificates

 • Shopping ads Certification

  • Đã hết hạn: 14 Thg 3, 2020
 • Google Ads Search Certification

  • Đã hết hạn: 7 Thg 3, 2020
 • Google Ads Mobile Certification

  • Đã hết hạn: 13 Thg 3, 2020
 • Google Ads Display Certification

  • Đã hết hạn: 11 Thg 3, 2020
 • Google Ads Video Certification

  • Đã hết hạn: 18 Thg 3, 2020
 • Сертификация Google Рекламы по видеорекламе

  • Đã hết hạn: 18 Thg 3, 2020
 • Сертификация для работы с товарными объявлениями

  • Đã hết hạn: 14 Thg 3, 2020
 • Сертификация Google Рекламы по мобильной рекламе

  • Đã hết hạn: 13 Thg 3, 2020
 • Сертификация Google Рекламы по медийной рекламе

  • Đã hết hạn: 11 Thg 3, 2020
 • Сертификация по поисковой рекламе

  • Đã hết hạn: 7 Thg 3, 2020
 • Google Analytics Individual Qualification

  • Đã hết hạn: 4 Thg 3, 2020
 • Google Analytics Individual Qualification

  • Đã hết hạn: 5 Thg 4, 2019
 • Google Ads Display Certification

  • Đã hết hạn: 30 Thg 11, 2018
 • Google Ads Video Certification

  • Đã hết hạn: 28 Thg 11, 2018
 • Google Ads Mobile Certification

  • Đã hết hạn: 21 Thg 11, 2018
 • Shopping ads Certification

  • Đã hết hạn: 23 Thg 11, 2018
 • Google Ads Search Certification

  • Đã hết hạn: 16 Thg 11, 2018

Thêm phần thưởng

 • Видеореклама в Google Рекламе

  • Đã hết hạn: 18 Thg 3, 2020
 • Товарные объявления

  • Đã hết hạn: 14 Thg 3, 2020
 • мобильная версия Google Рекламы

  • Đã hết hạn: 13 Thg 3, 2020
 • Медийная реклама в Google Рекламе

  • Đã hết hạn: 11 Thg 3, 2020
 • Поисковая реклама

  • Đã hết hạn: 6 Thg 3, 2020