Bài đánh giá Quảng cáo ứng dụng Google Ads gồm 49 câu hỏi và thời gian làm bài là 75 phút.

Xin lưu ý:

  • Bạn cần đạt điểm số từ 70% trở lên để vượt qua bài đánh giá này
  • Nếu kết thúc bài đánh giá sớm hoặc hết thời gian mà bạn không có đủ số câu trả lời đúng, thì bạn sẽ không vượt qua được bài đánh giá và sẽ không thể quay lại làm tiếp từ chỗ đã bỏ dở
  • Bạn không thể xem lại hoặc chỉnh sửa câu trả lời một khi đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo (hoặc nhấn nút nộp bài ở câu hỏi cuối cùng)
  • Nếu chưa vượt qua được bài đánh giá lần trước, thì bạn phải đợi sau 1 ngày mới có thể làm lại