Khám phá các tệp quảng cáo và hiểu rõ giá trị cũng như cách sử dụng của từng loại tệp quảng cáo. Tìm hiểu cách tải lên và chạy từng loại tệp quảng cáo trong Ad Manager.