แม้การกำหนดราคาเสนอที่เหมาะสมจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ดูกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติของ Google รวมถึง Smart Bidding เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น