Xác định các mục tiêu kinh doanh chính và chuyển đổi các mục tiêu này thành những chiến dịch tiếp thị hiệu quả để bạn không phí phạm một đồng ngân sách tiếp thị nào trong tương lai.