Biến thông tin chi tiết thành hành động bằng cách áp dụng tư duy thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Tìm hiểu những thói quen mà các nhà tiếp thị thông thái áp dụng để đạt được thành tựu tiếp thị xuất sắc.