การประเมินความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads ประกอบด้วยคำถาม 50 ข้อ โดยคุณจะมีเวลาในการทำแบบทดสอบ 75 นาที

ข้อควรทราบ

  • คุณต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไปจึงจะผ่านการประเมิน
  • หากคุณหยุดทำการประเมินก่อนเวลาที่กำหนด หรือหากหมดเวลาก่อนที่คุณจะตอบคำถามได้อย่างถูกต้องมากพอ คุณจะไม่ผ่านการประเมินและจะกลับมาทำต่อจากข้อที่ค้างไว้ไม่ได้
  • เมื่อเริ่มทำข้อต่อไปหรือกดปุ่มส่งในหน้าคำถามข้อสุดท้ายแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์กลับมาตรวจทานหรือแก้ไขคำตอบอีก
  • หากไม่ผ่านการประเมิน คุณจะต้องรอ 1 วันก่อนจะทำการประเมินได้อีกครั้ง