Bài đánh giá Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads gồm 50 câu hỏi và bạn có 75 phút để hoàn thành.

Xin lưu ý:

  • Bạn cần đạt điểm số từ 80% trở lên mới có thể vượt qua bài đánh giá này
  • Nếu bạn kết thúc bài đánh giá sớm hoặc thời gian hết mà bạn không có đủ số câu trả lời đúng, thì bạn sẽ không vượt qua được bài đánh giá và sẽ không thể quay lại làm tiếp từ chỗ đã bỏ dở
  • Bạn không thể xem lại hoặc chỉnh sửa câu trả lời một khi đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo (hoặc nhấn nút nộp bài ở câu hỏi cuối cùng)
  • Nếu lần trước chưa vượt qua được bài đánh giá này, thì bạn phải đợi 1 ngày mới có thể làm lại