ตรวจสอบความเข้าใจด้วยแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุม