Bắt đầu tạo chiến dịch ứng dụng bằng việc xác định mục tiêu cho hoạt động và chiến dịch của mình.