Đảm bảo hệ thống sẵn sàng để đo lường những sự kiện quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn. Hiểu rõ về việc dữ liệu chuyển đổi có tác động ra sao đến hoạt động tiếp thị của bạn.