Tìm hiểu tại sao sự hướng dẫn của con người lại cần thiết đối với các chiến dịch tự động.