Phân phối các phiên bản quảng cáo hòa nhập bằng Google Ad Manager. Làm quen với việc tạo đơn đặt hàng và mục hàng để phân phối quảng cáo trên khoảng không quảng cáo của bạn. Chỉ định vị trí, thời gian và cách triển khai chiến dịch.