Trải nghiệm phân phối quảng cáo hòa nhập bằng Google Ad Manager. Tự làm quen với việc tạo đơn đặt hàng và mục hàng để phân phối quảng cáo trên khoảng không quảng cáo của bạn. Kiểm soát cách thức và thời điểm quảng cáo hiển thị.