Skip to main content

Giấy chứng nhận Chiến dịch ứng dụng Google Ads

Congratulations!

Google công nhận rằng bạn đã nắm vững những kiến thức nền tảng để tạo và tối ưu hóa các Chiến dịch ứng dụng của Google.

  • Completion ID: 102263753
  • Expires: January 7, 2023