Skip to main content

Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm

Congratulations!

Google công nhận bạn nắm bắt được kiến thức nền tảng để tạo và tùy chỉnh để các Chiến dịch mua sắm đạt hiệu quả.

  • Completion ID: 101883367
  • Expires: January 6, 2023