Skip to main content

Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads

Congratulations!

Google công nhận bạn nắm bắt được kiến thức nền tảng trong việc đo lường và tối ưu hóa hiệu suất khi dùng Google Ads.

  • Completion ID: 102252268
  • Expires: January 7, 2023