Skip to main content

Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads

Congratulations!

Google công nhận bạn đã nắm vững các kiến thức nền tảng khi sử dụng YouTube và các giải pháp quảng cáo video của Google để tiếp cận các đối tượng.

  • Completion ID: 102260396
  • Expires: January 7, 2023