Skip to main content

Teacher Center

Google for Education

การเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น เราตระหนักในความทุ่มเทและตั้งใจเรียนรู้ของนักการศึกษา จึงได้ออกแบบการฝึกอบรมออนไลน์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักการศึกษาได้ทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดให้ดียิ่งขึ้นได้

2 results returned