เปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้แบบไม่จำกัด ทั้งสำหรับการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนทางออนไลน์ ทลายขีดจำกัดในห้องเรียนและเรียนรู้วิธีที่เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน พัฒนาวิธีใหม่ๆ ในการสอนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และการใช้เครื่องมือดิจิทัล ไปพร้อมๆ กับส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ได้จากทุกที่