Tệp sáng tạo là yếu tố lớn nhất giúp tăng mức độ hiệu quả của chiến dịch video. Tìm hiểu cách tạo quảng cáo dạng video hiệu quả trên YouTube cho mọi mục tiêu tiếp thị, khám phá các công cụ và tài nguyên sáng tạo được cung cấp cho bạn trên YouTube, học cách thử nghiệm và đo lường tệp sáng tạo qua các thử nghiệm video và khám phá các cơ hội sáng tạo nâng cao khác. Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.