Google Analytics Individual Qualification đề cập đến các khái niệm cơ bản và nâng cao về Google Analytics. Chứng nhận này bao gồm những chủ đề như sau: lập kế hoạch và nguyên tắc; triển khai và thu thập dữ liệu; cấu hình và quản trị; chuyển đổi và phân bổ; báo cáo, chỉ số và tham số.