Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tệp sáng tạo để xây dựng chiến dịch có thể truyền tải thông điệp phù hợp trên tất cả các nền tảng của Google.  Tìm hiểu cách tạo quảng cáo phù hợp với đối tượng của bạn bằng cách sử dụng các công cụ và định dạng quảng cáo phù hợp.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Xác định các loại chiến dịch và truyền tải thông điệp phù hợp bằng quảng cáo hiển thị của Google
  • Tạo ra các chiến dịch tìm kiếm thành công với kiến thức về phiên đấu giá và khả năng tạo quảng cáo phù hợp để truyền tải đúng thông điệp
  • Sử dụng công cụ và hình ảnh phù hợp để tạo tệp sáng tạo có sức ảnh hưởng 
  • Triển khai các đề xuất của điểm tối ưu hóa để tăng hiệu suất của chiến dịch

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.