Tiếp cận khách hàng tiềm năng và phát triển doanh nghiệp của bạn bằng các Giải pháp đối tượng của Google. Tìm hiểu cách xác định lợi ích mà các Giải pháp đối tượng của Google mang lại và khai thác sức mạnh từ chính nguồn dữ liệu của bạn để đạt được các mục tiêu tiếp thị.