Tìm hiểu cách sử dụng các đề xuất của điểm tối ưu hóa để đạt được hiệu suất tối ưu cho các chiến dịch quảng cáo. Lộ trình học tập này sẽ giúp bạn nắm vững các chiến lược đặt ngân sách và đặt giá thầu, tiếp cận thành công đối tượng của bạn bằng thông điệp phù hợp, cũng như sử dụng thành thạo chiến dịch tự động hóa.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Tạo chiến lược đặt giá thầu và đặt ngân sách hiệu quả
  • Phân phối các quảng cáo phù hợp với thông điệp phù hợp
  • Sử dụng từ khóa để kết nối với đúng đối tượng
  • Triển khai các chiến dịch tự động hóa
  • Áp dụng các đề xuất của điểm tối ưu hóa

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.