Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Authorized Buyers và tuân thủ chính sách của chương trình Người mua được ủy quyền. Hiểu rõ cách đáp ứng yêu cầu của khách hàng đối với chiến dịch thông qua loại giao dịch và định dạng quảng cáo phù hợp. 

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Authorized Buyers, bạn sẽ có thể:

1) Thiết lập tài khoản mẹ và con trong Chương trình Người mua được ủy quyền.

2) Đánh giá mức độ tuân thủ chính sách của Chương trình Người mua được ủy quyền của quảng cáo và gửi quảng cáo để yêu cầu chấp thuận.

3) Giải thích cách gửi lại quảng cáo có thể lúc đầu đã bị từ chối.

4) Đánh giá và triển khai loại giao dịch và định dạng quảng cáo phù hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng đối với chiến dịch.

Lưu ý: Một số khóa học có chứa đường liên kết đến các trang web. Các trang này có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn hoặc sẽ yêu cầu bạn tự chọn ngôn ngữ.