Tìm hiểu các chính sách và nguyên tắc an toàn thương hiệu của quy trình mua và bán. Đảm bảo tính an toàn thương hiệu để tránh quảng cáo không được phê duyệt.