Nắm vững các kiến thức cơ bản về Google Ad Manager và cách quản lý khoảng không quảng cáo. Tìm hiểu cách bắt đầu, tạo khoảng không quảng cáo, lập chiến dịch quảng cáo và quản lý các tệp quảng cáo bằng Google Ad Manager.


Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Ad Manager, bạn sẽ có thể:
1) Thiết lập một Mạng Ad Manager.
2) Tạo khoảng không quảng cáo, chiến dịch quảng cáo và tệp quảng cáo trong Ad Manager.
3) Dự báo lưu lượng truy cập và báo cáo về các chiến dịch quảng cáo bằng Ad Manager.
4) Quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng của quảng cáo trên mạng Ad Manager.
5) Quản lý khoảng không quảng cáo theo cách có lập trình bằng Google Ad Manager.
6) Quản lý quảng cáo bằng các quy tắc và biện pháp bảo vệ thông qua Google Ad Manager.

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.