Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế khi sử dụng các sản phẩm trên Google Marketing Platform. Đây cũng là kỳ thi để kiểm tra xem người dùng có đáp ứng các tiêu chí cụ thể được xác định sẵn tương ứng với các công việc quan trọng hay không. Người dùng chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm không nên tham dự các kỳ thi cấp giấy chứng nhận.

Giới thiệu về kỳ thi này

Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Campaign Manager bao gồm nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai, báo cáo và khắc phục sự cố mua đặt trước trong khi làm việc với các đối tác. Kỳ thi này cũng đánh giá các phương pháp phân phối, đo lường và khắc phục sự cố xảy ra với thẻ quảng cáo dùng để tối ưu hóa hiệu suất.

Để hoàn thành kỳ thi này, người dùng cần có kinh nghiệm về Campaign Manager. Kỳ thi này bao gồm nhiều dạng sử dụng sản phẩm, từ quản lý quảng cáo cho đến báo cáo. Các vai trò chuyên môn (chẳng hạn như Người lập kế hoạch của đại lý) có thể không thực sự phù hợp với kiến thức rộng được kiểm tra trong kỳ thi này.

Kiến thức kiểm tra trong kỳ thi này phù hợp với những vai trò sau:

  • Người quản lý quảng cáo
  • Nhà phân tích