Skip to main content
UniCreation Marketing

UniCreation Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CREATION VIỆT NAM

Certificates

 • Giấy chứng nhận về Google Ads trên mạng Tìm kiếm

  • Expired: Jun 14, 2022
 • Google Ads - Measurement Certification

  • Expired: Sep 22, 2022
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads

  • Expired: Jun 15, 2022
 • Google Ads Display Certification

  • Expired: Jun 15, 2022
 • Google Ads Search Certification

  • Expired: Jun 14, 2022
 • Google Ads Video Certification

  • Expired: Jun 14, 2022
 • Display & Video 360 Certification Exam

  • Expired: May 27, 2022
 • Google Ads Video Certification

  • Expired: May 13, 2022
 • Shopping ads Certification

  • Expired: Mar 12, 2022
 • Google Analytics Individual Qualification

  • Expired: May 28, 2021
 • Shopping ads Certification

  • Expired: May 27, 2021
 • Google Ads - Measurement Certification

  • Expired: May 27, 2021
 • Google Ads Search Certification

  • Expired: May 27, 2021
 • Google Ads Display Certification

  • Expired: May 27, 2021
 • Google Ads Video Certification

  • Expired: Feb 18, 2021

More Awards

 • Google Ads Apps Certification

  • Expired: May 14, 2022
 • Shopping ads

  • Expired: Mar 12, 2022